Waarom een Onderwijs- en examenregeling (OER)?

Wat houdt een Onderwijs- en examenregeling (vaak afgekort met OER) nou eigenlijk precies in? En waarom moet elke opleiding die maken? Om daar een antwoord op te geven moeten we kijken naar de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Hoger onderwijs (HO / HBO / WO)

In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek(WHW) staat in artikel 7.13: “Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen.”

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Ook voor het Middelbaar beroepsonderwijs schrijft de Wet Educatie en Beroepsonderwijs het een en ander voor.
Bijvoorbeeld WEB 7.4.8.2: “Het bevoegd gezag legt de beschrijving van het onderwijsprogramma, met vermelding van het aantal begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7 per programmaonderdeel per studiejaar en het aantal klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar, en de regels met betrekking tot het examen tijdig voor aanvang van de opleiding vast in de onderwijs- en examenregeling van de instelling en zorgt ervoor dat deelnemers volledig en tijdig worden geïnformeerd over het onderwijsprogramma, examens en het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte deelnemers die extra ondersteuning behoeven.”

WEB 7.4.8.4: “Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de instelling beschikt over een deelnemersstatuut waarin de rechten en plichten van de deelnemers zijn opgenomen. In het deelnemersstatuut zijn in elk geval de nadere regels, bedoeld in artikel 8.1.7a, vierde lid, opgenomen.”

De Studiegids / OER is ontstaan vanuit wetten die voorschrijven dat studenten op een adequate en duidelijke manier geïnformeerd worden over hun opleidingen.