Waarom een Onderwijs- en examenregeling (OER)?

Wat houdt een Onderwijs- en examenregeling (vaak afgekort met OER) nou eigenlijk precies in? en waarom moet elke opleiding die maken? Om daar een antwoord op te geven moeten we kijken naar de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de wet voor het middelbaar beroepsonderwijs (WEB).

Hoger onderwijs (HO / HBO / WO)

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk (WHW) wordt in artikel 7.13: “Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen.”

Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

Ook voor het Middelbaar beroepsonderwijs schrijft de Wet educatie en beroepsonderwijs het een en ander voor.
Bijvoorbeeld WEB 7.4.8.2: “Het bevoegd gezag legt de beschrijving van het onderwijsprogramma, met vermelding van het aantal begeleide onderwijsuren als bedoeld in artikel 7.2.7 per programmaonderdeel per studiejaar en het aantal klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar, en de regels met betrekking tot het examen tijdig voor aanvang van de opleiding vast in de onderwijs- en examenregeling van de instelling en zorgt ervoor dat deelnemers volledig en tijdig worden geïnformeerd over het onderwijsprogramma, examens en het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte deelnemers die extra ondersteuning behoeven.”

WEB 7.4.8.4: “Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de instelling beschikt over een deelnemersstatuut waarin de rechten en plichten van de deelnemers zijn opgenomen. In het deelnemersstatuut zijn in elk geval de nadere regels, bedoeld in artikel 8.1.7a, vierde lid, opgenomen.”

4 online voorbeelden

Download een presentatie met 4 online praktijkvoorbeelden van de Educator Studiegids met kenmerken, handige tips en schermvoorbeelden.

Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In onze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee omgaan. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust op ons contactformulier.

Educator toepassingen

Educator Studiegids