Nova College aan het woord

Nova College

Het Nova College heeft bij het invoeren van de maatregel ‘intensiveren & verkorten’ veel nadruk gelegd op het maken van een kwaliteitsslag. Zo worden opleidingen gestimuleerd om niet alleen maar naar het aanpassen van de uren te kijken, maar breder het hele plaatje van de opleiding nog eens onder de loep te nemen: de planning van de examinering, bpv en begeleiding. Daarom heeft het Nova College er voor gekozen om met de teams het gesprek over hun opleiding te voeren. Naast het voeren van het gesprek over onderwijs heeft het Nova College ook de Herontwerptool ingezet. Het is een hulpmiddel geweest tijdens de bijeenkomsten met de teams, geen doel op zich. Het helpt de teams overzicht te krijgen van de huidige situatie van de opleiding en ook na te denken over aan de ene kant het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding en aan de andere kant het voldoen aan de wettelijke de kaders. “Het team krijgt een totaalbeeld van de opleiding, heeft het een overzicht van de verdeling van onderwijsactiviteiten over de leerlijnen en ziet men in hoeverre er aan de nieuwe urennorm wordt voldaan” aldus Cécile Mutgeert, beleidsadviseur onderwijs van het Nova College.

Voorbereidingsfase

Het Nova College heeft voor de kerstvakantie van 2013 met 5 teams een pilot met de Herontwerptool uitgevoerd. Deze pilot is gebruikt om tot de definitieve keuze voor een ROC-brede aanschaf van de Herontwerptool te komen, maar ook om ondersteunend materiaal voor de teams te ontwikkelen en ambassadeurs vanuit de units te krijgen. Zo is er een handleiding ‘intensiveren ’ ontwikkeld, waarbij de docenten stap voor stap door het proces van analyse, vaststellen verbeterpunten en herontwerpen van de opleiding worden geleid.

“Voorafgaand aan de pilots waren er al grote verschillen tussen de teams. We merken dat het met de Herontwerptool goed lukt om voor alle teams van meerwaarde te kunnen zijn en maatwerk te bieden. Natuurlijk zie je wel dat sommige teams het herontwerpen van hun opleiding uitgebreider aanpakken dan andere teams, maar uiteindelijk hebben alle teams de Herontwerptool ingevuld.” aldus Meike Neve, beleidsadviseur onderwijs van het Nova College.

Implementatiefase

Nadat in januari voor een brede uitrol van de Herontwerptool binnen de hele organisatie is gekozen, is er een middag lang aandacht geweest voor het intensiveren met gebruikt van de Herontwerptool tijdens de eigen managementconferentie. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaders van FoV en onderwijstijd opnieuw gepresenteerd en is het besluit om de Herontwerptool te gaan gebruiken toegelicht. Daarna zijn de LD-docenten en de opleidingsmanagers die deelgenomen hebben aan de pilots aan het woord geweest en in de middag zijn de LD-docenten en de opleidingsmanagers met de Herontwerptool aan de slag gegaan. Tijdens het gebruikersoverleg van de Herontwerptool op 15 april 2014 heeft het Nova College aangegeven dat ruim 50 teams de Herontwerptool hebben gebruikt (alleen de BOL-opleidingen). Ook al was het vanuit het centrale beleid niet verplicht om de Herontwerptool te gebruiken, toch hebben veel unitmanagers er wel voor gekozen dit te verplichten binnen hun unit. “Bijna alle teams hebben nu hun ontwerp in de Herontwerptool gebouwd. We zien grote verschillen tussen de teams in de mate waarin ze het ontwerp op detailniveau hebben uitgewerkt”, aldus Meike Neve. Binnen het Nova College worden de ontwerpen in de Herontwerptool gebruikt voor de Onderwijsleidraad. Dit is de informatievoorziening voor de studenten (digitale studiegids).

Evaluatie

Vanuit Educator/CINOP hechten we er veel waarde aan om regelmatig met onze gebruikers te evalueren. We streven naar twee evaluatiegesprekken per jaar. Begin april hebben we met de betrokken onderwijsadviseurs van het Nova College (Nancy Rijns, Meike Neve en Cécile Mutgeert) de stand van zaken, succespunten en knelpunten besproken. “De samenwerking met CINOP/Educator hebben wij als prettig ervaren. bij onderwijsinhoudelijke vragen hebben we ten alle tijden bij CINOP kunnen aankloppen en bij technische vragen stond Educator voor ons klaar. Daarnaast hebben we geleerd dat het uitspreken van verwachtingen gedurende het hele proces belangrijk is”, aldus Cécile Mutgeert. Het Nova College geeft aan dat de volgende punten van meerwaarde zijn bij het gebruik van de Herontwerptool:

  • Het biedt houvast bij het voeren van het gesprek over onderwijs
  • Gebruikersvriendelijkheid
  • Snel overzicht in dekking uren, leerlijnen en dekking werkprocessen
  • De teams vergroten de transparantie van de opleiding; docenten zien ook onderling meer samenhang en kunnen de vakken/inhoud beter op elkaar afstemmen.

Doorontwikkeling van de Herontwerptool

Tijdens de evaluatiegesprekken wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan hoe we de Herontwerptool kunnen verbeteren. In het gebruikersoverleg dat jaarlijks georganiseerd wordt, wordt in samenspraak met alle gebruikers gekeken welke ontwikkelpunten op inhoud en op technisch/gebruikersvriendelijk aspect gewenst zijn om in de doorontwikkeling op te pakken.

CvB aan het woord over de Herontwerptool

Interview met Ed van den Berg, lid College van Bestuur van het Nova College en Annemarie Moons, voorzitter College van Bestuur van het Wellantcollege over de kansen van de herziening van de kwalificatiestructuur, de gewenste stappen richting programmering en ontwerp van onderwijs, de rol van de onderwijsteams daarbij en de gewenste ondersteuning bij de invoering van de herziening.

Vanaf 0:54 (m:s) wordt gesproken hoe de Herontwerptool wordt ingezet bij het Nova College.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.