Microcredentialing met Edubadges en MBO-certificaten... met Educator?

Microcredentialing met Edubadges en MBO-certificaten… met Educator?

Micro credentialing met Edubades en MBO-certificaten

Microcredentialing: een vorm van onderwijs flexibilisering. Meerdere onderwijsinstellingen en instanties als Versnellingsplan en SBB zijn in pilots bezig met het verkennen van de mogelijkheden. We vatten voor u samen wat microcredentialing met Edubadges en MBO-certificaten is, wie ermee bezig zijn, en hoe Educator een rol kan spelen in dit thema.

Wat is microcredentialing?

Microcredentialing is een vorm van flexibilisering waarbij delen van een opleiding een erkende op zichzelf staande waarde hebben. Met microcredentialing kan een student bij een onderwijsinstelling een cursus volgen waarvoor hij of zij na succesvolle afronding een certificaat krijgt (Geleerde lessen – POC Edubages). Het certificaat laat zien dat degene die de cursus afrondt bepaalde kennis en vaardigheden heeft behaald. Daardoor krijgen onderwijseenheden die kleiner zijn dan een volledig behaalde opleiding een zelfstandige waarde (Van Hees, Schuwer & De Werk, 2017).

Zelf een opleiding samenstellen

Met deze vorm van certificering kunnen studenten voor individuele cursussen certificaten behalen. Dat zou in theorie het gevolg kunnen hebben dat studenten een hele opleiding voor zichzelf kunnen samenstellen. De student beslist bij welke instelling, wanneer en in welk tempo hij cursussen volgt. Doordat iedere afgeronde cursus een certificaat oplevert, bouwt de student aan zijn portfolio en leert hij wat hij nodig heeft voor zijn verdere loopbaan. 

Leven lang ontwikkelen

Niet alleen is deze vorm van certificering een oplossing voor flexibel onderwijs. Het bevordert bovendien dat professionals zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Iemand die gedurende zijn loopbaan een specifieke leervraag heeft, kan immers precies die cursus uitzoeken die op de vraag aansluit en daar een certificaat voor halen. Daardoor wordt het onderwijs van instellingen opeens voor een veel bredere doelgroep beschikbaar en relevant.

In het volgende leest u hoe hoger onderwijsinstellingen en MBO’s met pilots onderzoeken hoe zij microcredentialing met Edubadges en MBO-certificaten kunnen implementeren.

Edubadges in het hoger onderwijs

In Nederland onderzoeken zowel het middelbaar beroepsonderwijs als het hoger onderwijs hoe microcredentialing in het onderwijs ingezet kan worden. In het hoger onderwijs is SURF sinds 2015 bezig met microcredentialing en er draait een pilot met meerdere onderwijsinstellingen. SURF noemt de certificaten Edubadges: digitale insignes waarmee studenten in hun portfolio kunnen laten zien dat zij een cursus succesvol hebben afgerond (Open badges en microcredentialing). SURF maakte een mooie video die uitlegt wat Edubadges zijn:

Bron: Coöperatie SURF, YouTube

Meer dan een mooi plaatje

De video liet zien dat een Edubadge meer is dan een mooi plaatje. Achter een Edubadge zit vastgelegde informatie over de uitgever en de waarde van de badge. Belangrijke spelers in het proces van een Edubadge zijn de onderwijsinstelling die de badge uitreikt, de ontvanger van de badge en degene die de badge raadpleegt. “De raadpleger van de badge is bijvoorbeeld een toekomstige werkgever of een hogeronderwijsinstelling waar de houder van de badge wil doorstuderen. De raadpleger van de badge kan online de criteria voor de uitreiking van de badge nalezen en verifiëren dat de badge is uitgegeven door de instelling die erop staat”, staat in de publicatie Geleerde lessen – POC Edubadges.

Aan de slag met Edubadges

In een pilot met SURF zijn een aantal onderwijsinstellingen aan het onderzoeken hoe zij Edubadges kunnen implementeren in het onderwijs. Begin maart 2020 publiceerde SURF een video over de pilot Edubadges:


Bron: Coöperatie SURF, YouTube

Ook komt microcredentialing terug in de doelen voor 2023 van het Versnellingsplan. In hun Plan van aanpak 2020 is te lezen wat de doelen rondom microcredentialing zijn en welke onderwijsinstellingen er vanuit het Versnellingsplan mee aan de slag gaan. 

MBO-certificaten in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs startte in 2016 al met MBO-certificaten: de mogelijkheid om een certificaat te ontvangen voor succesvol afgeronde keuzedelen (SBB). Onder de regie van SBB lopen er tot in 2020 pilots om te onderzoeken wat er nodig is om MBO-certificaten uit te breiden naar de beroepsopleiding.

Bron: SBBCchannel, YouTube

Certificeerbare keuzedelen bij Landstede

Een onderwijsinstelling die MBO-certificaten uitgeeft en daar Educator bij gebruikt is Landstede. Greult Visser, beheerder van e-TO (Educator) bij Landstede, praatte ons bij over dit thema. Het uitgeven van MBO-certificaten werkt bij Landstede als volgt:

Microcredentialing met Edbadges en MBO-Certificaten bij Landstede

Kwalificatiedossiers van SBB
Het proces begint bij SBB, zij geven kwalificatiedossiers uit, waar de keuzedelen een onderdeel van zijn. Het kwalificatiedossier van een keuzedeel heeft een kenmerk dat aangeeft of het keuzedeel certificeerbaar is. Een beheerder van Landstede leest die kwalificatiedossiers in e-TO in.

Examinering in e-TO
Wanneer een student ingeschreven staat op onderwijs, staat bij hem in de ‘Kluis’ in e-TO de examinering klaar. Ook die van de keuzedelen. Wanneer een student een keuzedeel succesvol afrondt, kan het Examenbureau controleren of de student daar een certificaat voor kan krijgen. 

Certificaat ontvangen
Die controle doet het Examenbureau in het scherm ‘Afdrukken diploma’s en bijlagen’ in e-TO. Dit doen ze door een student te selecteren en te controleren of die student recht heeft op een MBO-certificaat. Is de student geslaagd voor een certificeerbaar keuzedeel? Dan draait het Examenbureau een certificaat uit voor de student. De Examencommissie verifieert het certificaat en tekent het. En de student ontvangt zijn certificaat!

Ontvangers van de MBO-certificaten

Op dit moment maken vooral studenten die hun opleiding bij Landstede niet afronden gebruik van de MBO-certificaten. Als die studenten keuzedelen hebben gevolgd en afgerond, krijgen ze daar certificaten voor mee wanneer ze de opleiding verlaten. Die krijgen ze naast hun algemene instellingsverklaring. In augustus 2020 wordt deze instellingsverklaring vervangen door de MBO-verklaring, waar nu pilots voor draaien.

MBO-certificaten hoeven niet enkel voorbehouden te zijn aan studenten die hun opleiding voortijdig stoppen. In theorie zou iedereen die een specifiek keuzedeel wil volgen op deze manier MBO-certificaten bij Landstede kunnen halen. De vraag – met betrekking tot bekostiging van onderwijs – is dan hoe de instelling die studenten inschrijft, omdat ze niet een volledige opleiding zullen volgen.

Microcredentialing met Edubadges en MBO-certificaten in Educator

Hoewel Educator het uitgeven van MBO-certificaten bij Landstede al ondersteunt, wil dat niet betekenen dat Educator al helemaal klaar is voor microcredentialing. De doelen van het Versnellingsplan voorspellen de komst van microcredentialing in de komende jaren, dus we denken alvast mee! Jacob Maljaars, Product Owner bij Educator, heeft diverse gesprekken gevoerd over Educator functionaliteit die badges kan inlezen, valideren en uitgeven. Educators kernregistratie triggert die functionaliteit wanneer een student een badge verdient. In een gepersonaliseerd scherm ziet de student dan al zijn verzamelde badges. Dat zou in Educator zelf zijn. Ook zou Educator de gegevens aan kunnen leveren aan een bestaand systeem om badges uit te geven en te valideren.

Terwijl de pilots nog lopen, denken wij alvast na over hoe we microcredentialing in Educator mogelijk kunnen maken!

Is uw onderwijsinstelling op een manier bezig met flexibilisering of microcredentialing met Edubadges en MBO-certificaten? Laat het ons weten! We denken graag met u mee en helpen graag bij het concretiseren van uw plannen voor microcredentialing bij uw onderwijsinstelling.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts