Kindkans:
kansrijk samenwerken

Een applicatie voor passend onderwijs

Wat is Kindkans?

Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen hebben een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Hiervoor is voor Passend Onderwijs een applicatie ontwikkeld; Kindkans. Kindkans faciliteert voor het primair en voortgezet onderwijs het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen, het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg.

Kindkans in het kort!

  • Scholen doen online een aanvraag voor extra ondersteuning, rechtstreeks vanuit hun leerlingvolgsysteem (zoals Esis of Parnassys).
  • De hulpvraag wordt geregistreerd in Kindkans.
  • De hulpvraag wordt besproken via een digitale adviesronde of er wordt over de hulpvraag vergaderd.
  • Het vergaderproces wordt online ondersteund: deelnemers worden uitgenodigd via email, dossiers worden online beschikbaar gesteld voor de deelnemers, besluiten worden online vastgelegd.
  • Er worden arrangementen toegewezen of toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven.
  • De aantallen en bijbehorende budgetten die hiermee gemoeid zijn worden gemonitord in Kindkans.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?