Kindkans


Kansrijk samenwerken!

Wat is Kindkans?

Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen hebben een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Hiervoor is voor Passend Onderwijs een applicatie ontwikkeld; Kindkans. Kindkans faciliteert voor het primair- en voortgezet onderwijs het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen, het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg.

Kindkans in het kort!

  • Scholen doen online een aanvraag voor extra ondersteuning, rechtstreeks vanuit hun leerlingvolgsysteem (zoals Esis of Parnassys).
  • De hulpvraag wordt geregistreerd in Kindkans.
  • De hulpvraag wordt besproken via een digitale adviesronde of er wordt over de hulpvraag vergaderd.
  • Het vergaderproces wordt online ondersteund: deelnemers worden uitgenodigd via email, dossiers worden online beschikbaar gesteld voor de deelnemers, besluiten worden online vastgelegd.
  • Er worden arrangementen toegewezen of toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven.
  • De aantallen en bijbehorende budgetten die hiermee gemoeid zijn worden gemonitord in Kindkans.

Meer weten?