Hoe sluit Educator aan op de procesarchitectuur examinering in het mbo?

Hoe sluit Educator aan op de procesarchitectuur examinering in het mbo?

Vorig jaar is de Procesarchitectuur Examinering voor het mbo gewijzigd. Op basis daarvan hebben we de Presentatie: Hoe Educator de Procesarchitectuur Examinering MBO ondersteunt geactualiseerd. Dagelijks wordt Educator gebruikt als studentinformatiesysteem (SIS) in zowel het mbo als ho. Met het SIS ondersteunen wij binnen het mbo de processen rondom examinering. In deze blog zoomen we in op de aanpassingen in de procesarchitectuur examinering (PE) en hoe we daar als Educator op aansluiten.

Veranderende behoeften van scholen

Door de veranderende behoeften van scholen, de publicatie van de referentiearchitectuur MORA en
een nieuw onderzoekskader is de procesarchitectuur examinering op een aantal punten gewijzigd. Naast inhoudelijke wijzigingen is de PE in het algemeen ook vereenvoudigd door blokken samen te voegen of weg te laten. Bovendien is er onderscheid gemaakt tussen onderdelen die direct van invloed zijn op onderwijs en examinering en onderdelen die daar niet direct van invloed op zijn, maar wel van belang zijn (in grijs weergegeven).

Verbinding van onderwijs en examinering

Wat het meeste opvalt is dat onderwijs en examinering meer aan elkaar verbonden wordt. In de oude situatie zat tussen deze twee onderdelen een harde knip. In de procesarchitectuur wordt nu nadrukkelijk gekeken naar praktijkonderdelen en opdrachten die in de vorm van bewijsstukken (een deel van) het examen vervangen. Dit kan binnen de bestaande opleiding, maar ook vanuit vorige opleidingen. Ook zijn de mbo-verklaring en vrijstellingen onderdeel van dit proces en wordt er niet alleen maar gekeken naar exameninstrumenten en examens doen, maar ook naar alternatieve routes richting diplomering en certificering.

Het onderdeel leren is dan ook hernoemd naar informeren en valideren. Het onderdeel bewijsstukken is nieuw en komt voort uit het inspectiekader. Vanuit bewijsstukken hoeft er niet altijd meer een examen te worden uitgevoerd, waardoor de stap van het aanmelden voor het examen soms kan worden overgeslagen. Hierdoor komen bij vaststellen resultaat de gemaakte examens en beoordeelde bewijsstukken samen.

Diplomeren en certificeren

In de oude situatie ging het alleen maar om het diplomabesluit. Maar in de huidige tijd met de komst van de mbo-verklaring en certificaten sluit dit onderdeel van de procesarchitectuur examinering nu meer aan bij de huidige belevingswereld van studenten en onderwijsinstellingen. Diplomabeslissingen komen niet meer alleen voort uit examens maar ook uit de praktijk. Hierdoor is er voor gekozen om het onderdeel diplomeren en certificeren uit te breiden binnen de procesarchitectuur.

Hoe sluiten we hier vanuit Educator op aan?

Met behulp van een rapportage is het mogelijk om binnen Educator studenten te selecteren die een keuzedeel met een certificeerbare status hebben. Vervolgens is het mogelijk om voor deze studenten een deelcertificaat uit te draaien. Hiermee kan een student bij het verlaten van een opleiding die hij niet heeft afgerond, aantonen dat hij een deel van de opleiding heeft behaald. Bij Landstede is dit voor het volwassenonderwijs inmiddels ingericht als diplomagang, waarbij de examencommissie digitaal goedkeurt. Ook voor de mbo verklaring maakt Landstede gebruik van de gegevens uit Educator. Greult Visser, functioneel beheerder bij Landstede: “Het is binnen Educator mogelijk om zowel certificaten als mbo verklaringen te produceren. Op dit moment zit voor de mbo verklaring niet het volledige proces in Educator, dit is voor ons nog een toekomstwens. Maar dan zullen we eerste alle noodzakelijke data in Educator moeten zetten.”

 

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts