De verlichting van de regeldruk in het mbo

De verlichting van de regeldruk in het mbo

Het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten is recent aangenomen. Dit voorstel regelt de verbetering van de rechtspositie en de rechtsbescherming van mbo-studenten, maar verlicht vooral de regeldruk binnen het onderwijs. De voor het mbo relevante onderdelen van het wetsvoorstel treden per 1 augustus 2023 in werking.

Deze wet gaat onder andere over de afschaffing van de onderwijsovereenkomst en stelt eisen aan de OER-informatie en de inhoud van het studentenstatuut. Er staat bijvoorbeeld in dat de OER informatie al bij het inschrijvingsbesluit voor studenten beschikbaar moet zijn, wat er tenminste in een OER moet staan, maar ook dat de OER informatie openbaar toegankelijk moet zijn. Instellingen moeten er rekening mee houden dat de huidige inschrijvingen tot 31 juli 2023 nog wel een onderwijsovereenkomst moeten bevatten en daarnaast moeten de onderwijsovereenkomsten nog drie jaar bewaard blijven.

Het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming heeft onder andere deze 2 doelen:

De verbetering van de rechtspositie van mbo-studenten

Instellingen moeten zorgen voor een begrijpelijk studentstatuut waarin mbo-studenten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Instellingen krijgen een rapportageplicht, om ouders van minderjarige studenten te informeren over verplichte studievoortgangsresultaten (waaronder het bindend studieadvies).

De verlichting van de regeldruk

Dit gebeurt onder meer door de afschaffing van de verplichte onderwijsovereenkomst met de daar bijbehorende administratieve verplichtingen. Dit wetsvoorstel verandert niets aan de regelgeving omtrent aanmelding. Dat betekent dat mbo instellingen dezelfde werkwijze met betrekking tot aanmelding kunnen behouden. Wel moet een instelling rekening houden met een mogelijke aanpassing van het studentenstatuur of het OER. De onderwijsovereenkomst moest voorheen verplicht een aantal bepalingen bevatten. Met het wetsvoorstel verbetering rechtsbescherming mbo-studenten moeten deze bepalingen ofwel in het studentenstatuut worden opgenomen ofwel in de OER. Als algemene regel geldt dat opleiding specifieke bepalingen in de OER moeten staan en instelling specifieke bepalingen in het studentenstatuut. Educator houdt daar rekening mee en faciliteert dat. De huidige studenten kunnen gebruik maken van de nieuwe rechtsbeschermingsmogelijkheden.

In de huidige situatie dienen keuzedelen in de onderwijsovereenkomst te worden vastgelegd. Dit betekent dat de onderwijsovereenkomst steeds dient te worden gewijzigd als de student van keuzedelen verandert. Dit hoeft na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet meer. Een voor de student transparante vastlegging van de keuzedelen blijft echter van belang. Ook dit ondersteunde Educator al en zal na afschaffing van de onderwijsovereenkomst een prominentere plek krijgen.

Educator is klaar voor de wetswijziging en heeft de relevante aanpassingen van het wetsvoorstel doorgevoerd in de inschrijfmodule. Hierbij is ook rekening gehouden met de huidige systematiek en de uitfasering hiervan.

Meer informatie

Wil je meer weten over de informatie uit de onderwijsovereenkomst onderbrengen in de Studiegids /OER of heb je andere vragen, neem contact met ons op.

Lees ook: Q&A Wet verbetering rechtsbescherming mbo en de wetswijziging zelf.

 

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts