6 Kenmerken van flexibel onderwijs en hoe Educator dit ondersteunt

6 Kenmerken van flexibel onderwijs en hoe Educator dit ondersteunt

Een groot aantal hogescholen is aan de slag met de ‘pilots flexibilisering’. Over de as van deeltijdonderwijs worden vaste onderwijsprogramma’s losgelaten en in plaats daarvan leeruitkomsten vastgelegd en dit vertaald naar eenheden. In deze blog wil ik ingaan op een zestal kenmerken van dit flexibel onderwijs en daarbij aangeven hoe Educator dit ondersteunt.

In deze blog gebruik ik de term modules. Wat mij betreft als een verzamelnaam voor vele in de praktijk voorkomende termen zoals onderwijseenheden, leereenheden, projecten, etc.

1. Onderwijsontwerp: van lineair naar modulair

Behoefte

Flexibel onderwijs stelt andere eisen aan het ontwerp van onderwijs. Daar waar binnen het voltijd onderwijs nog veelal lineair wordt ontworpen, vraagt flexibel onderwijs een modulaire benadering. Met een aantal uitgangspunten:

  • Studenten kunnen keuzes maken in de aangeboden modules. Een student kiest vanuit zijn voorkeuren en persoonlijke uitgangspositie de modules en stapelt deze om te komen tot een getuigschrift. Of een student vult zijn onderwijsprogramma juist in met opdrachten in z’n werkpraktijk, zodat hij de modules juist niet volgt.
  • Studenten maken persoonlijke keuzes wat betreft volgorde en wat betreft de inhoud. Inhoudelijk kan een module verbreden of verdiepen.
  • Bij Modules is aangegeven aan welke leeruitkomsten of competenties wordt gewerkt.

Ondersteuning van Educator

In Educator legt u onderwijs vast in de Onderwijscatalogus.

  • Losse modules beschrijft u volgens zelf gekozen velden / metadatering, zoals diverse inhoudelijke kenmerken of de relatie naar leeruitkomsten;
  • modules bundelt u desgewenst in arrangementen / programma’s;
  • studenten – en andere geïnteresseerden – kunnen zoeken en oriënteren binnen de onderwijscatalogus (bijv. via leeruitkomsten).

2. Een persoonlijk studieplan voor elke student

Behoefte

Elke student volgt zijn persoonlijke programma. Studenten zijn volwassen en veelal werkende professionals. Ieder met een verschillende achtergrond of werkervaring en daarmee eigen ontwikkelbehoeftes. Deze behoefte wordt al in een intakegesprek vertaald naar een persoonlijk programma en vervolgens periodiek besproken als studieloopbaanbegeleider en student.

Ondersteuning van Educator

Binnen Educator heeft elke student een eigen studiedossier:

  • Met de intakemodule worden de resultaten van de intake vastgelegd. Dit is onderdeel van het persoonlijk dossier;
  • in het persoonlijk dossier worden de persoonlijke keuzes voor de modules vastgelegd. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen onderwijs- en toetsactiviteiten;
  • de student ziet zijn behaalde resultaten integraal in zijn studieplan;
  • indien gewenst is het mogelijk studenten te laten intekenen op onderwijs- of toetsactiviteiten.

3. Begeleiding op leeruitkomsten

Behoefte

Leeruitkomsten staan centraal in de pilots flexibilisering. Een beroepsbeeld wordt uitgewerkt in leeruitkomsten. Voor ontwikkelaars staan deze leeruitkomsten centraal bij de ontwikkeling van modules.

Voor de student en zijn begeleider biedt het beroepsbeeld met de bijbehorende leeruitkomsten houvast om te bepalen waar de student staat in zijn ontwikkeling. Ook kan dit worden gebruikt bij de intake om te bepalen wat het uitgangspunt is voor de student. Hij toont aan dat hij (eerder verworven) competenties beheerst. Gedurende de studieloopbaan wordt dit beroepsbeeld met de leeruitkomsten en de voortgang daarop van de student besproken.

Ondersteuning van Educator

Elke student ziet in zijn Leermeter zijn beroepsbeeld met de bijbehorende leeruitkomsten. Per leeruitkomst is vastgelegd op welke schaal voortgang wordt vastgelegd. Per onderdeel van de schaal is vastgelegd wat een student moet laten zien. Zowel een student als een begeleider kunnen de leermeter invullen om hun beeld van de huidige ontwikkeling weer te geven. Mooie gesprekken ontstaan daar waar een verschil van inzicht bestaat.
Juist daar waar voortgang op lineair geplande modules wordt losgelaten, biedt begeleiding en voortgang vanuit het gehele beroepsbeeld houvast voor student en begeleiders.

4. Leerwegonafhankelijke toetsing: Onderscheid tussen onderwijs- en toetsactiviteiten

Behoefte

Zoals het gezegde al zegt: “Er leiden meerdere wegen naar Rome.“

Elke student zal op een x moment moeten aantonen dat hij het getuigschrift waard is (of in Rome is aangekomen). De weg daartoe zal voor menig student anders zijn, omdat zijn achtergrond, werksituatie of voorkeur anders is. Dat vraagt om een ontvlechting van onderwijs- en toetsactiviteiten.

Ondersteuning van Educator

In zowel de onderwijscatalogus als het studieplan van elke student kunnen onderwijs- en toetsactiviteiten los van elkaar worden vastgelegd. Daarmee wordt per student vastgelegd welke onderwijs- en toetsactiviteiten hij onderneemt en bovendien wat zijn resultaten zijn voor deze activiteiten.

5. Plaats / tijd onafhankelijk

Behoefte

Studenten combineren hun opleiding onder meer met werk, een gezin, neven- of zorgactiviteiten. Daarnaast zijn studenten in het algemeen in hoge mate gemotiveerd voor de opleiding. Dat vraagt om onderwijs dat tijd- en plaatsonafhankelijk is vormgegeven. Het vraagt om blended leervormen: op school, op het werk of online.

Ondersteuning van Educator

Educator kent een volledig portfolio waarin de student zijn vorderingen vastlegt, bewijsstukken inlevert of feedback vraagt aan bijvoorbeeld medestudenten en docenten.

Educator werkt integraal samen met Office365 en andere cloud tools, waarmee studenten (samen)werken.

Daarbij kan gebruik gemaakt van de kracht van bijvoorbeeld Office365. Te denken valt aan het samenwerken in Officedocumenten, groepsgesprekken / chat via skype, elkaars ontwikkelingen volgen (binnen groepen) met Yammer, etc.

6. meer dwarsverbanden tussen verschillende opleidingen

Behoefte

Een ambitie die we met regelmaat terughoren: meer kruisbestuiving tussen opleidingen, maar ook het creëren van mogelijkheden voor studenten om studieonderdelen van andere opleidingen te volgen binnen hun opleiding (als verbreding of verdieping).

Ondersteuning van Educator

Doordat onderwijs op een uniforme wijze wordt vastgelegd, biedt dit kansen voor uitwisseling, inspiratie of oriëntatie door de student en zijn begeleider. Meer hierover vindt u in deze blog.

Aanknopingspunten binnen uw situatie?

Bent u naar aanleiding van bovenstaand verhaal geïnteresseerd in wat Educator binnen uw specifieke situatie zou kunnen betekenen? Of bent u geïnteresseerd hoe Educator er in de praktijk uitziet?

Ik kom graag in gesprek om samen de vertaalslag te maken tussen uw uitgangspunten en de inkleuring daarvan binnen Educator!
U kunt contact opnemen met mij door te mailen (rnicolai@educator.eu) of door te bellen (06-21 246 248).

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts